مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزاجهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه
مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا

دانلود فایل جدید


لینک منبع و پست :مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا
http://cerodownload.cero.ir/product-354610-مقاله-بررسي-فيزيولوژيك-تحمل-به-تنش-كم‌آبي-در-ژنوتي.aspx

بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة ... www.cafedaneshju.com/.../بررسی-فیزیولوژیک-تحمل-به-تنش-کم‌آبی... ذخیره شده بررسي فيزيولوژيك تحمل به تنش كم‌آبي در ژنوتيپ‌هاي بهارة كلزا پایان نامه کشاورزی دانلود. مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم آبی در ژنوتیتهای ... filenab.com/product-61922-مقاله-بررسي-فيزيولوژيك-تحمل-به-تنش-... ذخیره شده مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم آبی در ژنوتیتهای بهاره كلزا. بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا. Physiological evaluation ... [PDF]( .) ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﭼﻬﺎر رﻗﻢ ﻛﻠﺰا ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت https://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/download/28963/8781 ذخیره شده توسط جمشیدی زیناب - ‏2015 - ‏مقالات مرتبط ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻞ. دﻫﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜ. ﺮد و ﺻﻔﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ... ﻛﻠـﺰا. (. Brassica napus L. ) ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﭗ. ﻫـﺎي ﺑﻬـﺎره و. ﻳﭘﺎ. ﻴﺰه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ ... ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺗـﻨﺶ ﻛـﻢ آﺑـﻲ. در. ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎس از رﺷﺪ ﮔﻴﺎه در ﮔﺰﻳﻨﺶ ارﻗﺎم ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺴـﻴﺎر. ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ. ﺑﻪ. ..... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺮ رﺷـﺪ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد در ژﻧﻮﺗﻴـﭗ. ﻫـﺎي ﺑـﺮﻧﺞ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، در زﻣﺎن وﻗـﻮع ﺗـﻨﺶ ... دانلود تحقیق در مورد بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم ... baharekolza-t.lel.ir/ ذخیره شده ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود مقاله بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهاره کلزا ,دانلود پایان نامه بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ... [PDF]ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ رﺷﺪ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت زراﻋﯽ و ... - ... studentstore.ir/saveAsPDF=2104.pdf ذخیره شده ۱ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ رﺷﺪ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت زراﻋﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﺷﺪ ارﻗﺎم ﺑﻬﺎره ﮐﻠﺰا q .... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﮐﻢ آﺑﯽ در ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻫﺎی ﺑﻬﺎره ﮐﻠﺰا. [PDF]پروپوزال (عملکرد ارقام کلزا ) - 2017-02-13 studentstore.ir/saveAsPDF=13678.pdf ذخیره شده ۱ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﮐﻢ آﺑﯽ در ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻫﺎی ﺑﻬﺎره ﮐﻠﺰا. 2016-07-19. دﺳﺘﻪ: ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎزدﯾﺪ: 3 ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: docx ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 45 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 35 ﻣﻘﺎﻟﻪ ... مجموعه مقالات اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی - ... www.civilica.com/Papers-NCPAS01=اولین-همایش-ملی-تنش-های-گیاهی-غ... ذخیره شده مشابه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه فرنگی رقم Chef (فول ... اثر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان در .... اثرات تنش گرمای انتهای فصل بر طول دوره و سرعت پرشدن دانه ارقام گندم نان بهاره .... ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام کلزا (Brassica napus L.) بر اساس خصوصیات ... مجموعه مقالات سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای ... www.civilica.com/Papers-NOILP03=سومین-سمینار-بین-المللی-دانه-های-... ذخیره شده مجموعه مقالات سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی (3rd ... اثر تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و کیفیت روغن دانه ارقام کلزا Brassica .... اثرات فیزیولوژیک تنش کم آبی به روی عملکرد دانه و روغن، مقادیرآنتی اکسیدان ها و .... ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپ های گلرنگ پاییزه Carthamus tinctorius L.) بر ... تنش خشکی - سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&kw=5548&_kw=تنش... ذخیره شده مشابه مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1395 ... ارزیابی جوانه زنی برخی از ژنوتیپ های کلزا در واکنش به پتانسیل آب با استفاده از مدل هیدروتایم ... ارزیابی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن باغی تحت تنش کم‌آبی و ... بررسی‌ وراثت‌پذیری صفات مهم زراعی گندم نان در شرایط تنش خشکی با استفاده از ... اثر تنش خشکی و ‌اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای ... https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&kw=1822&_kw... ذخیره شده مشابه مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1394 .... بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ های امیدبخش جو با استفاده از ... تعیین بهترین زمان برداشت ارقام کلزای بهاره به‌عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری شمال کشور ... دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه سویا تحت تنش کم‌آبی. تنش خشکی - تنش‌های محیطی در علوم زراعی - فهرست مقالات escs.birjand.ac.ir/?_action=article&kw=14&_kw=تنش+خشکی ذخیره شده تعداد مقالات: 20 ... و برخی صفات زراعی گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبیاری ... ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان برای تحمل به تنش رطوبتی انتهای فصل ... بررسی ویژگی های زراعی، فیزیولوژیک و کیفی کلزا تحت تنش آبی ... ارزیابی تاثیر تنش کم آبی و محدودیت منبع پس از گرده افشانی بر عملکرد دانه و ... تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم دیم aj.areo.ir/article_101215.html ذخیره شده بیشترین عملکرد دانه به میزان 1161 کیلوگرم در هکتار از تیمار 30 کیلوگرم در هکتار ... به 30 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه به طور معنی‌دار افزایش یافت. اصل مقاله ... لذا یکی از راهکارهای افزایش تحمل محصولات زراعی در شرایط تنش خشکی استفاده از ... سوپرجاذب را بر روی رشد و عملکرد کلزا در شرایط تنش آبی مورد بررسی قرار داد و ... تولیدات گیاهی - مقالات آماده انتشار - مجله تولیدات گیاهی plantproduction.scu.ac.ir/?_action=press ذخیره شده ارزیابی فلورسانس کلروفیل و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارقام بهاره کلزا (. ... بررسی تاثیر نوع دانه گرده بر تشکیل میوه وکیفیت آن در انبه (Mangifera indica) ... ارزیابی القای تحمل به تنش کم آبی با استفاده از پیش تیمار بذر در ارقام گندم (. ... واکنش ژنوتیپ های سویا نسبت به مصرف باکتری و مقادیر مختلف نیتروژن در ... [PDF]A Study of Drought Tolerance Indices in Canola (Brassica ... jstnar.iut.ac.ir/article-1-996-en.pdf ذخیره شده توسط GH Dehghani - ‏2009 - ‏بیان شده در 16 یافته - ‏مقالات مرتبط ﻛﻠﺰﺍ. )Brassica napus L.) ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﻭﻏﻨﻲ ﻣ. ﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ. ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ. ﻫـﺎﻱ ﺍﺧﻴـﺮ. ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺗﻨﺶ ﻛﻢ ﺁﺑﻲ ﺩﺭ ﮊﻧﻮﺗﻴﭗ. ﻫﺎﻱ ﻛﻠﺰﺍ ﺍﺯ ... ﺗﺤﻤـﻞ ﺑـﻪ ﺗـﻨ. ﺶ. STI). ﻭ ). ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ. (. SSI. ) ﻭ ﺗﺤﻤﻞ. (TOL). ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ... ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻭ ﭘﺎ .... ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻨﺶ ﻭ ...... ﻫﺎﻱ ﺭﻭﻏﻨﻲ، ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ. [PDF]بررسی صفات کمی و کیفی ارقام کلزا تحت شرایط تنش ... cpj.iauahvaz.ac.ir/article-1-85-fa.pdf ذخیره شده ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ... اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ارﻗﺎم ﮐﻠﺰا و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ اﯾﻦ ارﻗﺎم، آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺳـﺎل. 1386 .... ﺪف ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ارﻗﺎم ﮐﻠﺰاي ﭘﺎﯾﯿﺰه و ﻣﻌﺮﻓﯽ ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻣﻘﺎوم ﺑـﻪ ﺧﺸـﮑﯽ .... دادﻧﺪ، ﮐﻢ آﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺪﯾﺪ دو رﻗﻢ ﻟﯿﮑﻮرد و اورﻧﯿﺖ. ﻣﯽ. ﺷﻮد ..... Drought resistance in spring wheat cultivar, I: Grain. دانلود مجموعه مقالات و پایان نامه ها ی رشته مهندسی کشاورزی file.11gig.ir/product/300839 ذخیره شده (مجموعه مقالات و پایان نامه ها ی رشته مهندسی کشاورزی) پایان نامه کشاورزی زراعت بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم آبی در ژنوتیپ های بهارة كلزا پایان نامه كارشناسی ... سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین ... https://www.symposia.ir/NABATAT13=سیزدهمین-همایش-علوم-زراعت-و-ا... ذخیره شده اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی ... بررسی مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات زراعی لاینهای امیدبخش و بهاره کلزا در منطقه بهبهان · تحمل ... اثر تنش شوری بر پارهای از ویژگی های فیزیولوژیک و رشد دو رقم ذرت شیرین ... بررسی ژنوتیپ های مختلف گندم دوروم در رابطه با تحمل به تنش خشکی با ... دكتر عليرضا زبرجدي - پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه www.razi.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=95bda8df... ذخیره شده 5- بررسي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي كلزاي پاييزه (Brassica napus L.). ... 1- ارزيابي عملكرد، خصوصيات موفو فيزيولوژيك، بيوشيميايي و تحمل به تنش خشكي ژنوتيپ اصلاح ... 4- بررسي تحمل به تنش كم آبي ارقام گلرنگ در شرايط آب و هوايي خرم¬آباد. ... بررسي ارقام زمستانه و بهاره كلزا در بلوك‌هاي دورگ‌گيري و انجام تلاقي بين آنها. SID.ir | ارزيابي واکنش ارقام بهاره کلزا به تنش خشکي آخر فصل fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=214170 ذخیره شده توسط شيراني راد اميرحسين عنوان مقاله: ارزيابي واکنش ارقام بهاره کلزا به تنش خشکي آخر فصل ... Option 500، Hyola 308 و Quantum) به عنوان عامل فرعي مورد بررسي قرار گرفتند. ... 401 و در تيمار تنش کم آبي، رقم RGS003 از بيشترين عملکرد دانه و شاخص تحمل به خشکي ... [PDF]دانلود CV - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ... www.ganrrc.org.ir/portal/pdf/CV-Faraji.pdf ذخیره شده مشابه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ و ﮔﺮﻣﺎ در دو رﻗﻢ ﮐﻠﺰا ... ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ. ﺗﺎرﯾﺦ. 1. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻓﺮﺟﯽ. و اﻓﺸﯿﻦ. ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻌﯿﺾ ..... ﺗﻨﺶ ﮐﻢ آﺑﯽ. 41382. اﺳﺘﺎﻧﯽ. ﮔﺮﮔﺎن. 33. ﺑﺮرﺳﯽ واﮐﻨﺶ ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻫﺎي ﺑﻬﺎره ﮐﻠﺰا ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن .... ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻓﻨﻮﻟﻮژي، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻋﻤﻠﮑﺮد دو ژﻧﻮﺗﯿﭗ. تاثیر تیمار سلنیم روی تحمل تنش خشکی در گیاه کلزا plant.ijbio.ir/article_525_50.html ذخیره شده مشابه توسط حاجی بلند - ‏2015 - ‏مقالات مرتبط در این پژوهش، تاثیر تیمار سلنیم بر روی افزایش تحمل تنش خشکی در این گیاه ... تنش های محیطی است و کاهش بارندگی ها به‌ویژه در سال های اخیر، کم آبی را به یکی از ... کلزا در استان های آذربایجان‌شرقی و غربی، بصورت کشت اصلی (ارقام بهاره) و یا دوم ... بررسی های متعدد، اثر مفید سلنیم را بر روی رشد و عملکرد گیاهان اثبات کرده است. مشخصات محسن رشدی - دانشگاه آزاد خوی www.iaukhoy.ac.ir/list.aspx?Id=4 مشابه مقالات ارائه شده درسمینارها و کنفرانس های داخلی و خارجی توسط محسن رشدی .... بررسی اثرات تنش کم آبی بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی. محسن رشدي – حسين ... ارزیابی شاخص های کمی مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های آفتابگردان ..... بررسی برخی از ویژگی های فیزیولوژیک و زراعی کلزای بهاره تحت تنش کمبود اب. یحیی امام - دانشگاه شیراز shirazu.ac.ir/faculty/home/yaemam ذخیره شده Chemical regulation of plant development and crop growth in spring barley.(Ph.D) .... بررسي آثار تنش رطوبت برگ زدايي و مصرف نيتروژن بر بنيه بذر ذرت هيبريد. ... واکنش ژنوتیپهای گندم نان و دوروم به تنش خشکی پس از گلدهی و ارتباط آن با سیستم ریشه ای. ... رابطه ويژگي هاي فيزيولوژيك با عملكرد دانه در شانزده رقم كلزا. دانشکده کشاورزی - دکتر علیرضا یدوی - دانشگاه یاسوج www.yu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&pageid=1418 ذخیره شده مشابه تأثیر اسید سالیسیلیک بر جوانه‌‌زنی، رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک دو رقم جو زراعی در ... 5- بررسی تحمل به خشکی ارقام کلزای بهاره و تعیین مناسبترین شاخصهای فیزیولوژیک مرتبط با آن. ... مقالات چاپ شده در مجللات علمی و پژوهشی .... تأثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی‌اکسید کربن و تابش فرابنفش بر عملکرد و اجزای عملکرد و ... magiran.com: نشريه پژوهشهاي زراعي ايران، www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4014&Number=14 ذخیره شده مشابه ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ ه‍.ش. - راهنماي تدوين و ارسال مقالات .... بررسي تنوع توده هاي وحشي و زراعي زرشك استان هاي خراسان با استفاده از .... تاثير تنش كم آبي و نيتروژن بر خصوصيات رشدي و عملكرد گياه ..... نقشه يابي QTL هاي كنترل كننده تحمل به خشكي در گندم نان (Triticum .... ارزيابي عملكرد ارقام كلزاي بهاره مقاوم به سرما در تاريخ كشت هاي پاييز ... Resume (CV) of MR. Amir Hosein Shirani Rad https://en.sakhtar.com/Person-3956 ذخیره شده 3, اثر تنش کم آبی بر عملکرد اجزای عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک ارقام جو ... 10, اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در استان مرکزی (Download Paper) ... 20, ارزیابی ارقام مختلف کلزا از نظر تحمل به تنش خشکی در مرحله خورجین دهی ... 53, بررسی اثر تنش کم آبی و کاربرد نیتروژن بر شاخص رشد و عملکرد کمی ... پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در رشد ، صفات زراعی و ... wikiproject.ir/3348-.html ذخیره شده بررسی اثرات تنش خشكی در رشد ، صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا. بررسی اثرات .... 4-3-1-3- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی 126 4-3-2- وزن خشك ..... بررسي فيزيولوژيك تحمل به تنش خشكي ارقام كلزا: گزارش نهايي. انتشارات ... مجموعه مقالات دربارة آب و خاك كشاورزي و منابع طبيعي. كتاب يكم. [PDF]اصل مقاله (420 K) ijpb.ui.ac.ir/article_18796_1a55a22c257aa802cff3c32d04f6e6cf.pdf ذخیره شده ﺑـﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ. ﭘﻴﺶ. ﺗﻴﻤﺎر. ﺑﺎ. ﻴﺳﺎﻟ. ﺴﻴﻠﻴﻚ. اﺳﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﺰا. د. ر ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷـﺪ ... ﺗﻨﺶ. ﺧﺸﻜﻲ، ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ. اﺳﻴﺪ. (SA). ، ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻟﭙﻪ. اي. ، ﻛﻠﺰا،. وزن ﺧﺸﻚ، وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮگ .... ﺗﺤﻘﻴﻖ روي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑـﻪ ﻛـﻢ آﺑـﻲ ﺣـﺎﻳﺰ ... ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان. ﻛﺸﺖ ﺑﻬﺎره، ..... ﻛﻠﺰا ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، زراﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﮋادي و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي زﻳﺴـﺘﻲ. [DOC]برنامه زمانبندی ارائه مقالات پوستری - موسسه تحقیقات خاک و آب www.swri.ir/_.../برنامه%20زمانبندی%20ارائه%20مقالات%20پوستری.d... مشابه ارزیابی میزان تحمل به شدتهای مختلف تنش خشکی در ارقام آفتابگردان .... بررسی اثر منابع مختلف نیتروژن و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد گندم ... تاثیرات تنشهای آبیاری مختلف بر چند خصوصیت مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی در سه ژنوتیپ چغندرقند ... تاثیر پساب فاضلاب شهر اقلید بر ترکیب شیمیائی دانه گلرنگ بهاره. [PDF]اصل مقاله (342 K) journals.tabrizu.ac.ir/article_1666_9b7ff82c681d5e8b75062c1a9c9a095... ذخیره شده توسط صادقی نژاد - ‏2014 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﻛﻤﺒﻮد آب در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف آب .... ﻛﻠـﺰا. در. ﻳ. ﺎﻓﺖ. ﻛﻪ ﺻـﻔﺎت ﻃـﻮل دوره. ﮔﻠـﺪﻫ. ،ﻲ. زودرﺳـ. ،ﻲ. ﺗﻌـﺪاد. ﻏﻼف در ﺑﻮﺗﻪ و ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در .... در ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺪم آﺑﻴﺎري ﺑﻬﺎره در ﮔﻴﺎه ﻛﻠ .... ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮﻟﻜ. ﺰ. و. ﻫﻤﻜﺎران. 2001(. ) ﻧﺸﺎن داد. ﻛﻪ. ﺗﻨﺶ ﻛﻢ آﺑﻲ ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮ زﻳﺎدي. روي زﻣﺎن ﮔﻠﺪﻫﻲ ﻧﺪارد ...... ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ در ارﻗﺎم ﻳﻮﻻف در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ اﺻـﻔﻬﺎن. گندم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/گندم ذخیره شده مشابه گندمهای قرمز سخت بهاره و پاییزه گلوتن بیشتری دارند و به همین دلیل، ارزش .... مقاومت چندانی ندارد و نمی‌تواند به مدت طولانی، خشکی و کم‌آبی را تحمل نماید. ..... کارشناسی ارشد مهدی متقی با عنوان: بررسی تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپهای ... جو (گیاه) · مانیوک · انگور · Hemp · ذرت · جو دو سر · روغن نخل · سیب‌زمینی · کلزا .... بحث · مقاله ... [DOC]khoshkholgh cv 94-1-23- جديد - پژوهشکده بیوتکنولوژی ... www.abrii.ac.ir/Portals/.../khoshkholgh%20cv%2094-1-23-%20جديد.doc ذخیره شده كارشناس ارشد (محقق) بخش تحقيقاتي بيوتكنولوژي و فيزيولوژي گياهي موسسه ..... ارزيابي واكنش ژنوتيپهاي گندم به تنش شوري در مر حله جوانه زني. .... ارزیابی شاخصهای فیزیولویکی تحمل به شوری در برخی گیاهان علوفه ای مناطق شور. ... بررسی واکنش های کمی و کیفی کلزا رقم RGS003 به تمارهای قطع آبیاری با .... مقاله كليدي) 1379. دانلود پابان نامه در مورد بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم ... birdownload.epage.ir/.../incl.news_connector.NewsPrintVersion.Html_Type... انواع مقالات تحقیقات پروژه ها پایان نامه و کتاب های الکترونیک در ... مقاله بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهاره کلزا ... مطالب در زیر آمده است ... [PDF]بررسی واکنش ارقام و لاینهای سویا (Glycin max L.) به تنش ... jcb.sanru.ac.ir/article-1-317-fa.pdf ذخیره شده ﺗﻨﺶ ﮐﻢ. آﺑﯽ. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻓﺮﺟﯽ. 1. ﭼﮑﯿﺪه. ﺻﻔﺎت ﮐﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﮐﻨﺶ. 20. ﻻﯾﻦ و رﻗﻢ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﮐﻢ. آﺑﯽ در دو .... ﻣﯿﺰان ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان. آب ﺧﺎك در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ و. ﺗﺤﻤﻞ رﻗﻢ زراﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. (. 14 .) ..... ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ در ژﻧﻮﺗﯿﭗ ..... آﺑﯿﺎري ﻧﻤﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺖ. ﻧﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﯾﮏ آﺑﯿﺎري دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ . در. ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎره، .... cotton, canola and sunflower, 84 pp. مقالات - Home https://www.znu.ac.ir/members/articles/saba_jalal ذخیره شده مشابه اثر تنش خشکی بر میزان خسارت به غشای سلولی و عملکرد دانه سه هیبرید ذرت ... و عملکرد لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) تحت تنش کم‌آبی ... تعیین کارایی برخی صفات فیزیولوژیک بر عملکرد نهایی دانه گندم نان و کارایی این صفات .... بررسی روابط صفات زراعی با شاخص GMP عملکرد کلزا از طریق تجزیه علیت متوالی بررسی اثرات تاریخ کاشت و تنش کم آبی....... دو رقم گلرنگ ... damghaniau.ac.ir › ‏ مقالات‏ › ‏پایان نامه ها - رشته مهندسی کشاورزی‏ ذخیره شده مشابه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ ه‍.ش. - گلرنگ به عنوان يك گياه مقاوم به تنش شوري و خشكي و با داشتن تيپ هاي بهاره و پاييزه، از آينده نويدبخشي برخوردار است. در این آزمایش اثر تنش ... مجموعه مقالات conference.khuisf.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=article...1... ذخیره شده مشابه اثرات تنش شوری بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی چهار رقم انگور. نویسندگان: .... تغییرات اجزای عملکرد ۳ رقم کلزای بهاره در جمعیت های مختلف گیاهی. نویسندگان: .... بررسی تحمل ژنوتیپ های مختلف گندم نان به سطوح مختلف تنش اسمزی با استفاده از کشت جنین .... اثر تنش کم آبی و منابع کودي فسفات بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت. فرم مشخصات فردي - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج kiau.ac.ir/~mohammadreza.ardakani/res-persian.htm ذخیره شده طرح بررسي تاثير تنش كم آبي بر برخي از خصوصيات فيزيولوژيكي و سطح ... عضو كميته رسيدگي به تخلفات اعضاء هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج 83- 1381 .... 9- بررسي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گلرنگ بهاره در .... 21- تاثير تنش خشكي بر شاخصهاي رشد ارقام كلزا هشتمين كنگره زراعت واصلاح ... کشاورزی و زراعت ahmz.ir/cat-110-کشاورزي-و-زراعت.aspx ذخیره شده شبیه سازی رشد و عملكرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO- ... بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا. ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیک پنج ... vista.ir/.../ارزیابی-عملکرد،-اجزای-عملکرد-و-ویژگی-های-فیزیولوژیک-پ... ذخیره شده مشابه در این بررسی پنج ژنوتبپ گلرنگ شامل رقم محلی کوسه و دولاین برگزیده از ... اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و سایر صفات فیزیولوژیک به جز در صد روغن معنی دار بود. کشت بهاره موجب شد تا بوته های حاصل از آن از نظر تعداد طبق در بوته، وزن هزار ... در ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش و بدون تنش ... پایان نامه بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ... yarafile.blogsky.com/1394/11/25/post-5267/ ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. - اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهاره کلزا(رشته کشاورزی) دانلود با لینک مستقیم و ... [PDF]ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت دﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻳﺮان - انجمن علوم ... www.agrobreed.ir/congress/chekidehbook-10.pdf مشابه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﻛﺸﻮر و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ، ﺷﻌﺎر ﻛﻨﮕﺮه دﻫﻢ. " ﺧﺸﻜﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري .... اﻛﻮﻟﻮژي. ،. ﺑﻪ زراﻋﻲ. و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل آوﻧﺪي در ﻣﺤﻮر ﺳﻨﺒﻠﻪ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺪم. ژنتیک، اصلاح و بیوتکنولوژی - مقاله alireza1979.blogfa.com/tag/مقاله ذخیره شده مشابه ژنتیک، اصلاح و بیوتکنولوژی - مقاله - تقدیم از سیدعلیرضا سیدمحمدی ... بر صفات فنولوژيك، فيزيولوژيك و عملكرد دانه ژنوتيپ هاي كلزا در استان خوزستان" رو لینک زیر کلیک کنید. .... تأثیر اصلاح برای تحمل به تنش های غیر زنده بر کشاورزی پایدار ... تنش آبي روي برخي خصوصياتكيفي دانه و خصوصيات زايشي ارقام كلزاي بهاره ... اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار 3.cd.hamayeshnegar.com/papers.php?group=6 ذخیره شده مشابه لیست مقالات .... 54 - بررسی تاثیر تنش خشکی و کود پتاسیم بر تحمل برخی از ارقام سورگوم علوفه ای ... 78 - ارزیابی میزان برخی از صفات فیزیولوژیک ، چهار ژنوتیپ گل محمدی در ... بهرام بویه ، دکتر بهاره كاشفي ، دکتر ولي اله رامئه ، دکتر زرين تاج عليپور .... 143 - ارزیابی برخی صفات مربوط به ارقام کلزا تحت تأثیر علف کش ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - قربان نورمحمدی gh-nourmohamadi.teacher.srbiau.ac.ir/fa/Resume ذخیره شده رشدی و همکاران, شهریور 1385, بررسی اثرات تنش کم آبی بر شاخص های رشد ،اجزای ... و اجزای عملکرد ارقام کلزای بهاره, نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, .... 1383, بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ... صفائی، نورمحمدی،نیستانی و عظیم زاده, 1383, ارزیابی تحمل به خشکی 11 لاین ... دسترسی به مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار ... www.callforpapers.ir › انتشارات علمی › مقالات علمی کنفرانس ذخیره شده تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ارقام کلزا در امیدیه ... بررسی کارایی مدل APSIM برای مدیریت کود نیتروژن و آبیاری در محصول ذرت .... پاشی آهن بر شاخص های تحمل و حساسیت گندم نان Triticum sativa به تنش شوری ... تبیین نقش کم آبی بر تغییر الگوی کشت کشاورزی مطالعه موردی دهستان قلعه شاهین پایان نامه بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ... www.0ll0.ir › فایل ذخیره شده پایان نامه بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهاره کلزا(رشته کشاورزی). نوامبر 14, 2015 Leave a comment 16 Views ... مقالات زراعت اکولوژى فیزیولوژی - مقالات www.zeraat11.blogfa.com/post/13 ذخیره شده مشابه مقالات زراعت اکولوژى فیزیولوژی - مقالات - انجام مقالات علمی پژوهشی زراعت و ... بررسی تحمل به تنش شوری ژنوتیپ های گندم دوروم حاصل از دو روش کشت درون ... تاثیر مصرف مایه تلقیح پسودوموناس بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره در شرایط گلخانه ای .... ارزيابي خصوصيات كمي و كيفي ژنوتي پهاي سويا در شرايط تنش كم آبي. ارزیابی تحمل به کم آبی 10 رقم سیب زمینی (Solanum ... jcep.iaut.ac.ir/article_521196.html ذخیره شده این تحقیق به منظور بررسی صفات فیزیولوژیکی موثر بر عملکرد 10 رقم سیب زمینی ... بالاتر و عملکرد غده بیشتر بودند و به عنوان ارقام متحمل به تنش کم آبی انتخاب شدند. ... اصل مقاله (374 K) .... Stress tolerance and adaptation in spring wheat. .... waste compost on growth and yield of canola under drought stress conditions. تحقیق بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم آبی در ... www.mihanproje.com/تحقیق-بررسي-فيزيولوژيك-تحمل-به-تنش-كم-آ/ ذخیره شده ۲۸ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - تحقیق بررسي فيزيولوژيك تحمل به تنش كم آبي در ژنوتيتهاي بهاره كلزا. ... زراعی و فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های کلزا، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد ... پایان نامه رشته کشاورزی زراعت بررسی فیزیولوژیك تحمل به ... downloadproje.ir › خانه › فنی و مهندسی ذخیره شده ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود متن کامل با فرمت ورد word ** دانلود متن کامل پایان نامه کشاورزی زراعت بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا ... تاثیر تنش خشکی در گیاهان دارویی [آرشیو] - سایت علمی ... www.daneshju.ir/forum/archive/index.php/t-47002.html ذخیره شده ۱۵ تیر ۱۳۸۷ ه‍.ش. - و در حال حاضر استفاده از گیاهان و ارقام مقاوم به شوری و کم آبی یکی از مهم‌ترین روش‌های مؤثر ... گونه ها و ارقام مقاوم ، به مطالعه اثرات تنش خشکی و کم آبی در برخی ارقام زراعی و. ... اثر تنش خشکی در ده رقم کلزا از مرحله ساقه دهی بر صفات عملکرد ... 2 - زارع مهدی 83/ ارزیابی تحمل برخی ژنوتیپ های سویا به تنش خشکی / مجله ... بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم آبی در ژنوتیتهای بهاره ... marketfile.ir/product-47296-مقاله-بررسي-فيزيولوژيك-تحمل-به-تنش-... ذخیره شده مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم آبی در ژنوتیتهای بهاره كلزا در 35 ... همچنین، كاهش میزان محتوای نسبی آب برگ در ژنوتیپ‌های حساس به كم‌آبی بیشتر بود. تحقیق بررسي فيزيولوژيك تحمل به تنش كم آبي در ... www.esfkharid.ir/تحقیق-بررسي-فيزيولوژيك-تحمل-به-تنش-كم-آ/ ۲۸ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - تحقیق بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم آبی در ژنوتیتهای بهاره کلزا ... زراعی و فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های کلزا، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد ... کارشناسی ارشد زراعت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه www.m-iau.ac.ir/پژوهش-و-فناوری/...ها/.../کارشناسی-ارشد-زراعت ذخیره شده مشابه ۷ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ارزیابی شاخصهای تحمل به تنش خشکی سویا در دشت مغان ... بررسی و مقایسه تعداد 17 ژنوتیپ امیدبخش کلزای بهاره در شرایط دیم منطقه اردبیل ... بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ژنوتیپهای سویا در کشت ... بررسی تاثیر هومات پتاسیم در شرایط کم آبی بر روی ارقام سیب زمینی ... shopContainerBox{width:600px;padding:1px;margin:3px ... net.tebyan.net/mastanehonline/posts.html/1759225 ذخیره شده قیمت 4000 تومان توضیحات دانلود مقاله بررسی اتوماسیون صنعتی (PLC) قیمت ... دانلود مقاله بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم آبی در ژنوتیتهای بهاره کلزا ... [PDF]جدول لیست مقاله های پذیرفته شده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا iaufasa.ac.ir/_DouranPortal/documents/accepted%20articles.PDF ذخیره شده مشابه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﮔﺮد و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻠﺰا و ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺴﺎ ... ﺑﺮرﺳﯽ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺎﯾﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻢ آﺑﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آب ﻣﺠﺎزي در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺮﻣﺎ و ﭘﺴﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ... )Helianthus annuus اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ و ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ روي ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و روﻏﻦ داﻧﻪ در ارﻗﺎم زراﻋﯽ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان (L ...... ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ در ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻫﺎي ﮔﻨﺪم ﻧﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰرﻋﻪ. issr - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=issr&topic_2=431463 ذخیره شده مشابه ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام کلزا به کمک نشانگر مولکولی ISSR ... صفات مثبت زراعی نظیر مقاومت به کم آبی، مقاومت به سرما، تحمل شوری و عملکرد بیشتر ... بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف کلزا با استفاده از نشانگرهای ... گندم دوروم با استفاده از صفات آگرو- فیزیولوژیک، شاخص‌های مقاومت به خشکی و ... تنش خشکی · Rss ... بررسی اثر تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی و ... store-blog.ir › کشاورزي ذخیره شده ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ژنوتیپ ها بر اساس صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و شاخص های,STI MP ,GMP ..... اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگردان. ... بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات زراعی ارقام پائیزه کلزا. ... خلاصه مقالات نهمین کنگره زراعی ایران. ... بررسی تحمل به خشکی ارقام گلرنگ بهاره در منطقه اصفهان. اصلاح نباتات - مقالات و سمینارها breeder.blogfa.com/cat-5.aspx ذخیره شده مشابه فنوتایپینگ صفات مرتبط به تحمل به خشکی (بخش سوم و پایانی) .... آمارانتین ها: با توجه به بررسی مکان اختصاصی آمارانتین ها در بذور و جذابیت ... اما، در حال حاضر اطلاعات بسیار اندکی از نقش فیزیولوژیکی آمارانتین ها و شرکت آنها در دفاع گیاه وجود دارد. ..... در انتخاب ژنوتیپهای گندم با پتانسیل عملکرد بالا و متحمل به تنش کم آبی. محمدجواد نظری دلجو - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد www.iau-mahabad.ac.ir/teachers/faculty-members/92-professors?... ذخیره شده مشابه تدريس در دبيرستان و پيش دانشگاهي سماء پسرانه، وابسته به واحد دانشگاه آزاد مهاباد، از .... 1- بحران محبت به نگاهی به گنوسیسم اسلامی(همایش منطقه ای بحران مشاوره- چاپ در مجموعه مقالات ..... بررسی اثرات تنش خشکي روي برخي صفات فيزيولوژيک و مرفولوژيک گياه چمن ..... ارزيابي پايداري ارقام بهاره كلزا و خردل در شرايط ديم سردسيري. اساتید هیأت علمی - www.iau-mahabad.ac.ir iau-mahabad.ac.ir/teachers/faculty-members/92-professors?start=20 ذخیره شده تدريس در دبيرستان و پيش دانشگاهي سماء پسرانه، وابسته به واحد دانشگاه آزاد مهاباد، .... 2- شالوده شکنی در غزلیات مولانا(همایش منطقه ای ادبیات مدرن- چاپ در مجموعه مقالات ..... بررسی اثرات تنش خشکي روي برخي صفات فيزيولوژيک و مرفولوژيک گياه چمن (Poa pratensis). ..... ارزيابي پايداري ارقام بهاره كلزا و خردل در شرايط ديم سردسيري. تاثیر تنش خشکی در گیاهان دارویی و زراعی|شبکه خبری ... medplant.ir/6080/تاثیر-تنش-خشکی-در-گیاهان-دارویی-و-زراعی ذخیره شده مشابه ۶ دی ۱۳۹۱ ه‍.ش. - تنش‌های محیطی از قبیل شوری ( خاک و آب) و تنش کم‌آبی یکی از موانع ... به مطالعه اثرات تنش خشکی و کم آبی در برخی ارقام زراعی و دارویی به .... آن و برخی صفات زراعی ژنوتیپهای گندم بهاره در شرایط کم آبیاری در اهواز / پژوهش و سازندگی / ش ۶۱ زمستان ۸۵ ... ۲۰ – ریاست مهرناز / بررسی تحمل به خشکی در جمعیتهای مختلف ... [PDF]Pazoki_agri@yahoo.com pazoki@iausr.ac.ir ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ... afpiconf.ir/2014/files_site/files/r_9_140717181216.pdf ذخیره شده مشابه اﺛﺮات زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ آﻫﻦ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻓﯿﺰوﻟﻮژﯾﮑﯽ و زراﻋﯽ ارﻗﺎم ﮐﻠﺰا. )Brassica ... ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ. ﻫﺎي .... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان زﻧﺠﺒﯿـﻞ ﺷـﺎﻣﯽ راﺳـﻦ ..... ﻏﺮﺑﺎل ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ﺑﻬﺎره در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ و ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ. مقاله بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم آبی در ... papersky.ir/download/.../مقاله-بررسی-فیزیولوژیک-تحمل-به-تنش-کم... ذخیره شده مقاله بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم آبی در ژنوتیتهای بهاره کلزا دانلود ... از مرحله ساقه‌دهی به بعد تا مرحله بلوغ فیزیولوژیکی) و ژنوتیپ‌های بهاره کلزا به ... [PDF]دریافت (203.5 kB) journals.sku.ac.ir/page/download-4RLFlmb1W0Y.artdl ذخیره شده مشابه توسط مرضيه قادري‌قهفرخي - ‏2010 ﺗﻨﺶ ﮐﻢ ﺁﺑﻲ. ،. ﮔﺰﺍﺭﺵ. ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﺩ. ﭘ. ﺘﺎﺳﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ. ﺁّﺏ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ. ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺍﻧﻪ ... ﺑﺮرﺳﯽ اﺛ. ﺮ ﮐﻢ آﺑﯿﺎري و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و روﻏﻦ. ﮔ. ﯿﺎه ﮐﻠﺰا .... ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺣﺪﻭﺩ. ۷۰. ﺩﺭﺻﺪ ﻏﺬﺍﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺑ ..... ﻫـﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮﮊﻳﻜﻲ .... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻨﺶ. ﺧﺸﮑﻲ ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺍﻧ. ﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺳﻮﻳﺎ . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻣﻘﺎﻻﺕ. ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ... level in the oil of Ontario grown spring canola. سایت تحقیقات ناب کشاورزی - صفحه اصلی tolimo.sellfile.ir/cat-36421-کشاورزی.html ذخیره شده دانلود پکیج پایان نامه گروه کشاورزی (از انتخاب موضوع تا دفاع و چاپ مقاله) .... دانلود بررسي فيزيولوژيك تحمل به تنش كم‌آبي در ژنوتيپ‌هاي بهارة كلزا با فرمت ورد. میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار ... www.mihantahghigh.ir/keshavarzi.htm ذخیره شده مشابه 67 - شته کلزا 23 ص 68 - طراحي گاوآهن ..... 436 - بررسي مكانيسم تحمل گياهان به شوري 13 اسلاید ... 486 - تاثير تنش خشكي برمراحل مختلف جوانه زني ارقام رايج كلزا 10 ص ..... 985 - بررسي فيزيولوژيك تحمل به تنش كم آبي در ژنوتيتهاي بهاره كلزا 37 [PDF]اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی ویژگی‌های ... journals.lu.ac.ir/ijppb/browse.php?a_id=24&slc_lang=fa...1... ذخیره شده فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت شیرین در شرایط تنش. کمبود آب. سید ساالر ... 1394. چکیده. به. منظور بررسی اثر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر عملكرد و ... که تنش. کم آبی در مراحل مختلف نمو هیبریدهای آفتابگردان، .... پاشی گیاه کلزا با حداقل ..... سالسلیک اسید باعث افزایش تحمل به تنش کمبود آب و ..... تولیـد بهـاره ذرت شـیرین. اجزای - می فایل mefile.meeblog.ir/tag/اجزای+ ذخیره شده در این طرح به بررسی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو پرداخته شده است ، برای ..... مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم آبی در ژنوتیتهای بهاره كلزا ... همچنین، كاهش میزان محتوای نسبی آب برگ در ژنوتیپ‌های حساس به كم‌آبی بیشتر بود. دانلود مقاله بررسي فيزيولوژيك تحمل به تنش كم‌آبي در ... www.bestofday.ir/shop/text/201610261844232814 ۵ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود مقاله بررسي فيزيولوژيك تحمل به تنش كم‌آبي در ژنوتيپ‌هاي بهارة كلزا دانلود مقاله بررسي فيزيولوژيك تحمل به تنش كم آبي در ژنوتيپ هاي ... بخش های تحقیقاتی استانی » دکتر علیرضا توکلی www.aeri.ir/WebGenerator/PageView.aspx?src=891&Dynamic=0 ذخیره شده سوابق مقالات پروژه های تحقیقاتی تالیف و ترجمه کتاب راهنمایی و مشاوره پایان نامه .... بررسي سطوح مختلف آبياري و ازت بر عملکرد گندم ديم در شرايط خشکسالي. ... افزايش بهره‌وری آب ( WP ) و تعيين مقدار و زمان بهينه تک‌آبياري براي کلزاي بهاره ديم. .... رابطه صفات فیزیولوژیکی برگ با مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های مختلف پنبه. خصوصیات جوانه‌زنی بذور حاصل از چهار رقم نخود (Cicer ... ppt.basu.ac.ir/article_1283_207.html ذخیره شده توسط ورمزیاریان - ‏2015 همچنین نتایج نشان داد که از نظر تمامی صفات بین ارقام مورد بررسی اختلافات ... اصل مقاله (833 K) ... کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه کردستان در ... بررسی اثر تنش کم‌آبی پس از گرده‌افشانی بر قدرت بذر حاصله دو رقم گندم. ... بررسی تحمل به خشکی ده ژنوتیپ نخود دیم در مرحله جوانه‌زنی با استفاده از ... اصول زراعت - بانک مقالات کشاورزی | گیاهپزشکی giaheteshne.persianblog.ir/tag/اصول_زراعت ذخیره شده مشابه عنوان مقاله : تنش شوری و تحمل گیاهان. مرجع مقاله : گردآوری سیدمهدی شمس ..... شدن آغاز شده و ۳۰ الی ۴۰ روز پس از گلدهی به رسیدگی فیزیولوژیکی می رسد. .... کلزا گونه براسیکا ناپوس ال به صورت یکساله بهاره و پاییزه مورد کشت قرار می ...... اولین بررسی ها در اواخر دهه 1960 نشان داد که آللوپاتی بقایای گندم در بین ارقام متفاوت است(6). دانلود مقاله اثرات تنش خشكي و راههاي مقابله با آن در گياه ذرت - ... mag-iran.com/دانلود-مقاله-اثرات-تنش-خشكي-و-راههاي-مق.htm ذخیره شده مشابه دانلود مقاله اثرات تنش خشكي و راههاي مقابله با آن در گياه ذرت ... خصوصيات مورفولوژي و فيزيولوژي زيادي ، در مقاومت به خشكي موثر هستند كه به عنوان ... و نيز تعيين مراحل حساس به قطع آب و همچنين يافتن ژنوتيپ هاي محتمل به تنش آبي باعث ... بررسي هاي سنگواره اي نشان داده است كه ذرت حدود ۴۵۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح به صورت يك گياه ... دانلود مقاله بررسي فيزيولوژيك تحمل به تنش كم‌آبي در ... www.30570.ir › file ذخیره شده دانلود مقاله بررسي فيزيولوژيك تحمل به تنش كم‌آبي در ژنوتيپ‌هاي بهارة كلزا. ص37. فرمت ورد. چكيده. به منظور بررسي اثر تنش كم‌آبي در مرحله رشد زايشي بر صفات ... دکتر رضا امیرنیا | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه asatid.urmia.ac.ir/r.amirnia ذخیره شده مشابه مقالات چاپ شده در مجلات خارجی : .... Evaluation of Qualitive and Quantitive Traits of Canola (Brassica Napus L.) in Different Sowing Dates and Regions. Journal of .... بررسی تحمل به تنش سرما در ژنوتیپ های جو . .... بهاره کلانتری، هاشم هادی، رضا امیرنیا. ... طه ایزان، رضا امیرنیا، پرشنگ خلیلی1392، بررسی تآثیر تنش کم آبی و اسید ... تاثیر تنش خشکی در گیاهان دارویی - بزرگترین وبلاگ مقاله ... www.ake.blogfa.com/post/7448/تاثیر-تنش-خشکی-در-گیاهان-دارویی ذخیره شده و در حال حاضر استفاده از گیاهان و ارقام مقاوم به شوری و کم آبی یکی از مهم‌ترین روش‌های .... آن و برخی صفات زراعی ژنوتیپهای گندم بهاره در شرایط کم آبیاری در اهواز / پژوهش و ... 20 – ریاست مهرناز / بررسی تحمل به خشکی در جمعیتهای مختلف شنبلیله چند ... اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام کلزا / مجله ... تنش های محیطی - وبلاگ دانشجوی زراعت agricultural-saveh.persianblog.ir/tag/تنش_های_محیطی ذخیره شده مشابه مشاوره و نگارش پروپوزال، پایان نامه و مقاله در رشته‌های زراعت، گیاهان دارویی و تکنولوژی بذر ... بررسی صفات مؤثر در مقاومت به تنش خشکی در گندم ... کم آبی نه تنها در اثر کمبود آب، که در اثر تنش هایی همچون دمای پایین یا شوری نیز حاصل می شود، .... بررسی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی کلزا. بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة ... 12777.mihanblog.com/post/93 ذخیره شده ۱۸ تیر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - فارسی | انگلیسی | مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی | ScienceDirect .... بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة کلزا. تشکیل ... ارزیابی عملکرد اجزای عملکرد و تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ ... spij.spii.ir/browse.php?a_code=A-10-1-651&slc_lang=fa&sid... ذخیره شده توسط فنائی - ‏2014 - ‏مقالات مرتبط ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ‌های بهاره کلزا ... ژنوتیپ‌ها در آزمایش بدون تنش از زمان کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیک بر اساس50 درصد و در آزمایش تنش بر اساس 80 درصد ... نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي [PDF]ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ارﻗﺎم ﮐﻠﺰا ... articlenetwork.ir/pdf=45574 ذخیره شده ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ارﻗﺎم ﮐﻠﺰا PHYSIOLOGICAL AND .... ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﮐﻢ آﺑﯽ در ژﻧﻮﺗﯿﺘﻬﺎی ﺑﻬﺎره ﮐﻠﺰا ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﮐﻢ آﺑﯽ در. آشنایی با محاسبات ابری و تحمل پذیری خطا | چگونه مقاله دانلود ... www.howtodownloadarticles.ir/articles/7646 ذخیره شده ۳ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - فصل دوم – بررسی تحمل پذیری اشکال در رایانش ابری ..... ژنوتیتهای بهاره کلزا بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم آبی در ژنوتیپ های بهاره کلزا ... مقاله تحمل پذیری خطا برای زمان بندی کارها در گرید | دیجی سایت! www.digitsite.ir/articles/13190 ذخیره شده ۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - هدف مهم در طراحی سیستم توزیع شده، ساختن سیستم به گونه ای است که ... مقاله بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم آبی در ژنوتیپ های بهاره کلزا ... تحقیق بررسی و مقایسه کشت مکانیزه و سنتی بر روی ... epapers.ir/download/.../تحقیق-بررسی-و-مقایسه-کشت-مکانیزه-و-سنت... ذخیره شده موضوع مقاله : بررسی و مقایسه کشت مکانیزه و سنتی بر روی عملکرد گندم سرداری در شرایط ... مقاله بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم آبی در ژنوتیتهای بهاره کلزا ... خرید آنلاین پروپوزال (عملکرد ارقام کلزا ) - تی مقاله tmaghalec.ir/?p=10429 ذخیره شده ۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - پروپوزال آماده بررسی عملکرد ارقام کلزا در تراکم های مختلف ... مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا – دانلود فایل. دانلود فایل » آرشیو تلقیح مصنوعی ( پاورپوینت ) - دانلود فایل onekala.ir/2017/01/تلقیح-مصنوعی-پاورپوینت/ ذخیره شده مقاله پاسخ‌های فیزیولوژیک نوزادان نارس به مراقبت خوشه‌ای سه و پنج مرحله‌ای ... کشاورزی زراعت بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا word ...

فروشگاه فایل مقاله دانشجویی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید